Prinsjesdag 2016

06 okt 2016 - Thijs Winkelmolen

Een aantal belangrijke wijzigingen en actualiteiten van Prinsjesdag en de aangenomen wijzigingen
per 1 januari 2017.

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting

In het Belastingplan 2016 is opgenomen dat de algemene heffingskorting in 2017 wordt

verlaagd naar € 2.206. In plaats van een verlaging wordt uit het Belastingplan 2017 juist een

verhoging voorgesteld. De voorgestelde maximale algemene heffingskorting bedraagt in

2017 € 2.254. Daarnaast zal het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting 4,787%

bedragen van het gedeelte van het inkomen boven € 19.982.

Arbeidskorting

De arbeidskorting geldt voor de belastingplichtige die een arbeidsinkomen heeft. De eerder

aangekondigde verhoging wordt niet volledig doorgevoerd. In 2016 bedraagt de maximale

arbeidskorting € 3.103. Aanvankelijk zou de maximale arbeidskorting per 2017 worden

verhoogd naar € 3.269. In het Belastingplan 2017 wordt echter een maximale arbeidskorting

van € 3.223 voorgesteld. De maximale arbeidskorting wordt verhoogd naar € 3.223 en het

afbouwpercentage wordt verlaagd naar 3,6%.

Ouderenkorting

De ouderenkorting wordt toegekend aan de belastingplichtige die voor het einde van het

jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De eerder aangekondigde verlaging van de

ouderenkorting wordt niet doorgevoerd. De ouderenkorting wordt verhoogd naar € 1.292 bij

een verzamelinkomen van maximaal € 36.057.

Heffingsvrij vermogen

Zoals al aangekondigd in het Belastingplan 2015 wijzigt in 2017 de systematiek voor het

bepalen van het forfaitair rendement in box 3. Daarnaast wordt het heffingsvrij vermogen

verhoogd naar € 25.000.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het forfaitair rendement als volgt bepaald:

Schijf Vermogen meer dan maar niet meer dan Rendement

1e schijf 0-100.000 2,9%

2e schijf 100.000-1.000.000 4,7%

3e schijf 1.000.000 5,5%

Daarnaast heeft de Staatssecretaris middels een voortgangrapportage een eerste verkenning

gedaan van een systeem waarin het werkelijk rendement wordt belast. Hieruit zijn drie

alternatieven gekomen die nader worden onderzocht:

Variant A: vermogensaanwasbelasting op alle vermogensbestanddelen waar voldoende

informatie over is.

Variant B : vermogenswinstbelasting waarbij de gerealiseerde waardestijgingen belast

worden.

Variant C: jaarlijkse forfaitaire vaststelling. In deze variant wordt het rendement voor elke

vermogenstitel over een belastingjaar achteraf forfaitair vastgesteld.

In het voorjaar van 2018 zal een internetconsultatie gehouden worden. Vervolgens zal in het

najaar van 2018 een wetvoorstel moeten worden ingediend.

Tip voor de praktijk

De komende jaren zal het spaargeld of defensief belegd vermogen hoger

dan € 100.000 onevenredig zwaar belast worden. Onderzoek of alternatieven mogelijk zijn.

Denk daarbij aan:

 • Vermogen in de BV
 • Vermogen in een VBI.
 • Lijfrentesparen of lijfrentebeleggen
 • Lenen aan de BV (ter beschikking stellen van vermogen).
 • De familiebank
 • Schenkingsvrijstelling eigen woning

  Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning definitief verruimd

  naar € 100.000.

  De vrijstelling kan in aanmerking worden genomen op het moment dat de

  schenking wordt gebruikt voor:

 • Verwerving van de eigen woning
 • Verbetering of onderhoud van de eigen woning
 • Afkoop rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot eigen woning
 • Aflossing van een eigenwoningschuld
 • Aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning
 • De voorwaarde dat er geschonken moet worden aan een eigen kind komt te vervallen.

  Aan iedereen die ouder is dan 18 jaar en jonger is dan 40 jaar mag € 100.000 belastingvrij

  worden geschonken. Dit betekent dat naast de schenking van ouder naar kind elk willekeurig

  persoon aan een derde mag schenken. Het is mogelijk om meerdere schenkingen van

  € 100.000 belastingvrij van verschillende personen te ontvangen voor de eigen woning.

  De vrijstelling van € 53.016 (2016) blijft bestaan. Deze zal alleen gelden

  voor een dure studie.

  Overgangsrecht schenkingsvrijstelling

  Er wordt rekening gehouden met de eerder gebruikte verhoogde schenkingsvrijstelling.

  Onder voorwaarden kunnen degene die de schenking voor 2010 of in 2015 of 2016 hebben

  ontvangen gebruik maken van het overgangsrecht. Het overgangsrecht is zo ingesteld dat

  iedereen de mogelijkheid heeft (gehad) om gebruik te maken van de vrijstelling van

  € 100.000.

  Regeling hypothecair krediet 2017

  De tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt in 2017 wederom aangepast. Naast de

  jaarlijkse aanpassingen wordt de financieringsruimte voor tweeverdieners verruimd.

  Tevens komt er een extra mogelijkheid om af te wijken van de maximale loan-to-value.

  De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de leennormen zijn ter consultatie aan

  de markt aangeboden. De consultatie loopt tot 22 september 2016. Na afronding van de

  consultatie en bekendmaking van de financieringslastpercentages door het Nibud zal

  de Regeling hypothecair krediet 2017 definitief worden vastgesteld. De ingangsdatum van

  de nieuwe normen is 1 januari 2017.

  In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt in 2017

  de loan-to-income voor tweeverdieners aangepast en komt

  er een nieuwe uitzondering op de loan-to-value.

  Loan-to-income

  De hoogte van het maximale hypothecair krediet wordt onder andere bepaald door het

  inkomen. De Loan-to-income ratio toont de verhouding tussen de hoogte van de lening en

  het inkomen. Wanneer sprake is van tweeverdieners mag rekening worden gehouden met

  het gezamenlijk inkomen. In 2017 wordt het toetsinkomen verruimd. Voor het bepalen van

  de financieringslast gaat men in 2017 uit van het hoogste inkomen vermeerderd met 60%

  (eerder 50%) van het lagere toetsinkomen. De aanpassing gebeurt op advies van het Nibud.

  De intentie is om dit percentage de komende jaren te laten stijgen. Om de inkomensnormen

  te stabiliseren en grote fluctuaties in de berekening te voorkomen worden vanaf 2017 de

  financieringslastpercentages over de laatste vier jaar gemiddeld genomen.

  Loan-to-value

  De wetgever heeft naast de LTI-ratio ook regels gesteld aan de maximale lening ten opzichte

  van het onderpand. Voor 2017 geldt dat het maximale hypothecair krediet bij aanvang niet

  hoger is dan 101% (eerder 102%) van de waarde van de woning. In een aantal gevallen kan

  worden afgeweken van de LTV-norm, waardoor een hogere ratio mogelijk is. Naast de al

  bestaande afwijkingsmogelijkheden, is het vanaf 2017 mogelijk af te wijken van de maximale

  loan-to-value als voorzieningen worden getroffen voor noodzakelijke woningverbetering.

  De verbeteringen moeten leiden tot een daling van de verhouding tussen het totale hypothecaire

  krediet en de waarde van de woning. Onder noodzakelijke woningverbeteringen

  vallen bijvoorbeeld het herstellen van funderingen, dakconstructies en verzakkingen van

  gevels.

  Alleen het bedrag dat benodigd is voor de verbetering mag extra worden gefinancierd. Met

  behulp van een taxatierapport kan bijvoorbeeld worden aangetoond dat de verhouding in

  de loan-to-value verbetert na uitvoering van de werkzaamheden.

  Overige maatregelen regeling hypothecair krediet

  Naast bovengenoemde aanpassingen worden de volgende zaken aangepast:

  • -Voor alleenstaanden met een inkomen tussen de € 20.000 (was € 19.500) en € 31.000 mag

  het financieringslastpercentage met maximaal 3% worden verhoogd. Het financieringslastpercentage

  mag niet hoger zijn dan het percentage dat hoort bij een toetsinkomen van

  € 31.000.

  • -Het extra bedrag dat mag worden geleend voor de financiering van NulopdeMeterwoningen

  wordt verlaagd naar € 25.000 (eerder € 27.000), omdat de stroomprijs lager is en

  het voordeel voor NulopdeMeter-woningen kleiner is geworden.

  • -De kolommen van de financieringslastentabel worden uitgebreid. Zo komt er een kolom bij

  met een rente lager dan 1% en een kolom met een debetrente hoger dan 6%.

  Overige maatregelen eigen woning

  • -De grens voor de Nationale Hypotheekgarantie zal op 1 november 2016 bekend gemaakt

  worden voor het jaar 2017. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde

  huizenprijs.

  • -De grens van de Loan-to-Value daalt per 1 januari 2017 naar 101% van de marktwaarde van

  de woning.

  • -De aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning zijn vanaf 1 januari 2017 nog voor maximaal 50% aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

  22 okt 2021 waarom-zou-je-financile-zaken-bespreken-met-een-financieel-planner Wat doe je als er iets mis is met je computer? Dan bel of app je iemand om je te helpen. En als je een lek hebt in de badkamer? Hoe handig is het niet als je ‘een mannetje’ hebt om dingen voor jou op te...

  Lees verder

  05 okt 2021 Hoe kun jij je kind helpen met een huis kopen! Voor starters wordt het alleen maar lastiger om een eigen woning te kopen. De huizenprijzen zijn extreem hoog en banken stellen strakke voorwaarden aan de hoogte van de lening. Wil jij als ouder je kind...

  Lees verder

  13 aug 2021 Sparen of beleggen in bv of privé? Is het beter om het vermogen in privé of in een bv te sparen en/of te beleggen? Om deze vraag te beantwoorden is het allereerst belangrijk te weten of het vermogen in de bv is verdiend of in prié. Ook is...

  Lees verder

  13 aug 2021 Behaal jij de gewenste toekomst De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Onderzoek van bureau MarketResponse komt met opmerkelijke resultaten. Wat heeft deze pandemie ons gebracht? In ieder geval zijn Nederlanders meer gaan...

  Lees verder

  Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight