Wijzigingen hypotheeknormen 2018

15 nov 2017 - Thijs Winkelmolen

Meer of minder lenen?De gepubliceerde financieringslastpercentages voor 2018 hebben tot gevolg dat er voor inkomens tot € 45.000 geen extra leenruimte ontstaat. Hogere inkomens, boven de € 45.000, mogen w?l wat meer lenen. Hierbij gaat het Nibud wel uit van een loonstijging van 2,2%. Voor huishoudens waarvan het inkomen niet stijgt, is de maximale hypotheek volgend jaar gelijk of iets lager dan dit jaar.

TweeverdienersBij het bepalen van het financieringslastpercentage mag bij tweeverdieners, vanaf 2018, het inkomen van de minstverdienende partner voor 70% worden meegenomen. Nu is dat nog 60%. De komende jaren zal het meetellen van het tweede inkomen stapsgewijs verder worden verruimd naar 100%. Deze verruiming, op advies van het Nibud, wordt veroorzaakt door het toenemende verschil in besteedbaar inkomen tussen eenverdieners en tweeverdieners. Diverse overheidsmaatregelen om de arbeidsparticipatie te verhogen liggen hieraan ten grondslag.

ToetsrenteIndien een hypothecair krediet een kortere (resterende) looptijd heeft dan 10 jaar en volledig wordt afgelost binnen de rentevastperiode mag getoetst gaan worden met de werkelijke rente in plaats van met de toetsrente. Dit is ook logisch want in deze situatie is het risico op een rentestijging niet meer aanwezig.

Voordelen voor energiezuinige woningenHet Nibud heeft geconstateerd dat de extra financieringsmogelijkheid van € 25.000 voor NulopdeMeter-woningen onnodig beperkend is ten opzichte van alternatieven die hetzelfde bereiken. Om ook andere energiezuinige concepten in aanmerking te laten komen voor deze extra leenruimte is de bestaande definitie verbreed.

Voor zeer energiezuinige woningen, die gegarandeerd geen gebouwgebonden energieverbruik meer hebben, kan straks ook € 25.000 extra worden geleend. Gebouwgebonden energie is alle energie die noodzakelijk is voor het conditioneren en verlichten van een gebouw, onafhankelijk van het gebouwgebruik. Alle woningen met een energie-index (EI) of een energieprestatieco?ffici?nt (EPC) onder de 0 vallen hieronder.

Voor andere energiezuinige woningen (voormalig A -woningen) of voor het treffen van energiezuinige maatregelen blijft het mogelijk maximaal € 9.000 extra te verstrekken.

Bijkomende kosten volledig uit eigen middelen
De maximale Loan-to-Value (LTV) wordt in 2018 verder verlaagd van 101% naar 100% van de waarde van de woning. Dit betekent dat bijkomende kosten voor overdracht of financiering niet langer geleend kunnen worden.

Wijzigingen NHG

KostengrensVanaf 1 januari 2018 wordt de kostengrens voor NHG met € 20.000 verhoogd naar € 265.000. Voor woningen waarin ge?nvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal € 280.900. Vanaf 2018 mag maximaal 100% van de waarde van de woning worden gefinancierd, dus de maximale koopsom is vanaf 2018 ook € 265.000. De eenmalig borgtochtprovisie blijft 1% van het hypotheekbedrag.

Verplichting overlijdensrisicoverzekering vervaltDe NHG-normen kennen de verplichting een overlijdensrisicoverzekering te sluiten indien de lening hoger is dan 80% van de waarde van de woning. Deze verplichting vervalt per 1 januari 2018. Uiteraard is het nog wel verstandig om samen met de klant te bespreken of een overlijdensrisicoverzekering wenselijk is om de financi?le risico’s bij overlijden op te vangen.

OversluitenVanaf 2018 kan een lening zonder NHG worden omgezet in een lening met NHG. Dit is toegestaan indien de financi?le situatie van de klant daarmee verbeterd. Bijvoorbeeld door een lagere rente of betere leningcondities. In dit geval is de borgtochtprovisie 1% van de lening. Nu is oversluiten naar NHG nog enkel mogelijk bij bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering of relatiebe?indiging.

Ook kan vanaf 2018 een financiering met NHG worden overgesloten naar een andere geldverstrekker met behoud van de borgtocht. De borgtochtprovisie is in dit geval slechts €1. Omdat oversluiten in het voordeel is van de geldnemer(s), zal met ingang van 2018 de borgtocht op de nieuwe lening aansluiten bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten. Wel blijft de resterende looptijd van toepassing.


28 mei 2020 Wil jij ook nog profiteren van de lage hypotheekrente Door de aanhoudende onzekerheid op de financi?le markten over de gevolgen van de coronacrisis, stijgt de hypotheekrente. Maar nog altijd is deze 'bizar laag'!Het betreft tot nu toe een lichte stijging van...

Lees verder

28 mei 2020 Coronacrisis en gevolgen hypotheek De coronacrisis en de gevolgen voor jouw hypotheek...Helaas zorgt de coronacrisis er ook voor dat veel mensen nu in financi?le problemen komen. Bij steeds meer banken/ geldverstrekker is het daarom mogelijk...

Lees verder

Ontwikkeling: Code Matters, Design: Adeight